Enligt ägardirektiven ska vi medverka till ökad social gemenskap och ökad integration i bostadsområden. Vi ska ha en verksamhet som bygger på en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Det innebär bland annat att ha rutiner för drift och underhåll som ger en god driftsekonomi och en låg miljöbelastning, utifrån ambitionen om lägsta möjliga livscykelkostnader. Vid investeringar och återinvesteringar beaktar vi miljöaspekterna i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle.

Vi ska även verka för ett hållbart och tryggt boende, och aktivt driva och leda utvecklingen avseende boendes inflytande och delaktighet i bolaget. Tillsammans med hyresgästerna ska vi se till att driva igenom energieffektiviseringar i våra bostadsområden.