Framtidsvisioner/nybyggnadsplaner

I Ramunderstaden ägardirektiv och Affärsplan finns mål om att ha framtida byggrätter i olika boendeformer. Vi arbetar långsiktigt för att planera och säkerställa framtida byggrätter. Vi behöver ligga steget före då framtagande av nya planer och byggrätter tar tid, i många fall upp till tio år.

Är ni intresserade av några av våra visioner, anmäl/registrera er på www.boplatssverige.se. För att få hyra en lägenhet av Ramunderstaden måste man vara registrerad på boplatssverige. Det är även där vi publicerar alla lediga lägenheter och det är längst kötid som avgör vem som får välja först. Anmäl dig redan idag för att samla ködagar. Tänk på att ni måste logga in var 6 månad för att inte ni ska tappa era ködagar. Vid frågor kontakta receptionen på tele 0121-19600 eller via vår mail info@ramunderstaden.se

Husby Backe ”Svalan”

-På Husby Backe vid Ramunderstadens fastighetskontor finns en färdig detaljplan. Där finns möjlighet att bebygga på vardera sida om kontoret. Närmast i planeringen ligger nytt boende mot Talgoxestigen som vi kallar för ”Svalan”. Tanken är att bygga på befintlig garagelänga längs med Länsmansgatan. Denna plan ligger först i kommande nyproduktion och planen är att börja titta på det under 2023. Planerar för färdigställande 2024 – 2025.

Vision Svalan vid Ramunderstadens kontor

Husby Backe ny detaljplan – utökad byggrätt -På Husby Backe arbetar vi med att ta fram en ny detaljplan, den var ute på samråd den 8 mars. Där möjliggör vi för framtida förtätning med två punkthus och två lamellhus vid Hjortstigen längs med Länsmansgatan (där det idag ligger evakueringslägenheter). Dessa evakueringslägenheter planeras att rivas så snart rivningslov är beviljat och befintliga hyresgäster har fått ersättningslägenheter.  Vi säkerställer även befintliga byggnader på hela Husby Backe för framtida åtgärder som tex tilläggsisolering, inglasning av altaner mm.

Vision Husby Backe, Hjortstigen, punkthus och lamellhus

Kullborg

-På Kullborg finns planer på förtätning i området mellan Ringvägen 32 och 34 med två punkthus. Ansökan om detaljplaneändring är inskickat 2018 och planerad start från kommunen att börja titta på detta är 2028.

Vision förtätning Kullborg

Vision förtätning Kullborg

Margaretagatan 23

-På Margaretagatan 23, vår fd Bobutik och grannfastigheten på Margaretagan 25, idag en bilverkstad, planerar vi för att bygga nya hyreslägenheter när omdragning av E22:an är klar. E22:an beräknas påbörjas 2024 vara klar 2028. I dagsläget finns ingen färdig detaljplan men i kommunens översiktsplan är det tänkt att bli bostäder längs med en lokalgata.

Nytt LSS boende

-Kommunen är i behov av ett nytt LSS boende. Ramunderstaden ska enligt Ägardirektivet äga alla typer av boende i Söderköpings kommun och har fått i uppdrag att bygga ett nytt LSS boende på Tyketorp. Mark kommer att köpas från kommunen och ett hyresavtal kommer att tecknas med kommunen för att de ska blockhyra hela boendet. Arbete pågår och boendet beräknas vara färdigställt under 2024.

Nytt Särskilt boende – SÄBO

-Kommunen är i behov av ett nytt Särskilt boende (SÄBO) . Ramunderstaden ska enligt Ägardirektivet äga alla typer av boende i Söderköpings kommun och har fått i uppdrag att på sikt bygga ett nytt SÄBO på Älgstigen. Mark kommer att köpas från kommunen och ett hyresavtal kommer att tecknas med kommunen för att de ska blockhyra hela boendet. Arbete kommer att påbörjas och boendet beräknas vara färdigställt under 2027.

Array