Så här behandlar vi personuppgifter
När du gör en intresseanmälan till Ramunderstaden, hyr av oss eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Ramunderstaden registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande via intresseanmälan, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:


Personuppgiftansvar
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Ramunderstaden AB, Domherrestigen 2 A 614 31 Söderköping.

Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras personligen hos Ramunderstaden, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn, adress, datum och personnummer. Ramunderstaden kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post, då vi inte har någon tjänst som stödjer säker identifiering av mottagare. Vid begäran av om registerutdrag kommer Ramunderstaden begära ID handling för säker identifiering. Vi återkommer till dig med ett registerutdrag inom 30 dagar från det att vi mottog din begäran.  Vi lämnar ut information på Ramunderstadens kundservice/ Bobutiken eller skickar till din folkbokförda adress.

Begäran om rättelse
Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Ramunderstaden via brev, e-post info@ramunderstaden eller telefon 0121-196 00. Har du klagomål på Ramunderstaden angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen
Ramunderstaden är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.
Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Ramunderstaden ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Ramunderstaden, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*General Data Protection Regulation
Uppdaterad 2020-08-31
Ramunderstaden AB, Domherrestigen 2 A 614 31 Söderköping • Besöksadress: Domherrestigen 2 A
0121-196 00 • info@ramunderstaden.se

Array